شرح وظایف

هماهنگي و حفظ ارتباط با دفاتر ذيربط معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو و شركت مديريت منابع آب ايران و دريافت اطلاعات و برنامه هاي كلي مطالعات پايه منابع آب و انجام همكاري هاي لازم
نظارت بر بهره برداري بهينه از حوزه هاي آبريز با هماهنگي واحدهاي ذيربط در معاونت امور آب
هماهنگي و ارائه اطلاعات لازم به مدیریت منابع آب ایران  در جهت برنامه ريزي احداث و توسعه شبكه هيدرومتري ، كليماتولوژي و پيزومتري دشت ها و برنامه هاي اكتشافي آب هاي زيرزميني از طريق برنامه ريزي و تدوين     دستورالعمل هاي ذيربط
برنامه ريزي براي انجام مطالعات لازم به منظور شناخت كميت آب در محدوده هاي مطالعاتي
 هماهنگي و كنترل به منظور تشكيل بانك اطلاعاتي منابع آب محدوده هاي مطالعاتي با رعايت خط مشي هاي ابلاغ شده
تهيه برنامه هاي جمع آوري اطلاعات مربوط به مطالعات منابع آب ، تلفيق اطلاعات و ارسال به واحدهاي ذيربط شركت مديريت منابع آب ايران
مطالعه و نظارت بر كيفيت منابع آب و تهيه برنامه مديريت زيست محيطي
انجام مطالعات لازم و نظارت بر فرآيند رسوب گذاري در دلتا،مخازن سدها،رودخانه ها و ... به منظور مديريت كنترل رسوب
برنامه ريزي تهيه بيلان آب در محدوده هاي مطالعاتي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح
نظارت واندازه گیری دبی ونمونه برداری کمی وکیفی آب وانجام آزمایشات مربوطه
تهيه و پيشنهاد تعيين سقف تخصيص آب از منابع آب و ارائه به مدیریت منابع آب ایران
بررسي و تدوين دستورالعمل هاي مربوط به مطالعات پايه منابع آب زيرزميني و سطحي، از طريق رهنمودهاي اخذ شده از ستاد وزارت نيرو و ابلاغ جهت اجراي امور آب شهرستان
آماربرداري كمي و كيفي منابع آب براساس دستورالعمل مدیریت منابع آب ایران
اندازه گیری نوسانات آب زیرزمینی وبستر سازی چشمه ها وقنوات
تهيه گزارشات تحليلي وضعيت منابع آب در محدوده هاي مطالعاتي بر اساس فرآيندهاي مصوب
انجام حفاری های اکتشافی وژئوفیزیک
شناخت و پايش و . . . منابع آب استان از نظر كمي و كيفي در حوزه ‌هاي آبريز اعم از آبهاي سطحي، زيرزميني، تلفيق آنها
هیروگرافی ومقطع برداری مخازن سدها ورودخانه ها
شناخت منابع آبهاي غيرمتعارف
هدايت، نظارت و ارزيابي عملكرد امور آب شهرستانها در ارتباط با مطالعات پايه منابع آب

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل