شرح وظایف دفتر رسوب و اقلیم

تهیه اطلاعات پایه و ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص فرسایش و رسوب در حوضه های آبریز و رودخانه ها، ساماندهی مطالعات، اندازه گیری و نمونه برداری، مقطع برداری و بتیمتری رودخانه ها و مخازن از فعالیتهای اصلی مرکز رسوب می باشد.

همکاری و مشارکت در انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه رسوب در با مرکز علمی و تحقیقاتی، در آزمایشگاه های فرسایش و رسوب این مرکز صورت می گیرد. 

 

رودخانه ها

برداشت اطلاعات شامل برداشت رسوب بستر و معلق و مواد بستر
بررسي فرسايش و رسوبگذاري در طول رودخانه و در مجاورت سازه هاي هيدروليكي
بررسي روشهاي مختلف ساماندهي رودخانه
استفاده از مدلهاي رياضي در مطالعات فرسايش و رسوب رودخانه
بررسي مكانيسم انتقال رسوب در شرايط سيلابيسواحل و بنادر

مطالعه فرآيند انتقال رسوب در مصب‌ها و خورها
استفاده از تكنيك RS و GIS در تعيين غلظت رسوب سطحي مصب رودخانه ها
بررسي روشهاي مديريتي كنترل رسوب در مصب رودخانه ها
بررسي فرآيند رسوبگذاري در شرايط برخورد آب شور و شيرين
بررسي تغييرات مورفولوژي سواحل
استفاده از مدل هاي رياضي در مطالعه هيدروليك جريانات جزر و مدي و امواج ساحليشبكه‌هاي آبياري

بررسي فرآيند رسوبگذاري در شبكه هاي آبياري
استفاده از مدلهاي رياضي در تعيين الگوي رسوبگذاري در شبكه ها
ارائه روشهاي مناسب بهره برداري و نگهداري از شبكه ها
ارائه روشهاي مناسب كنترل رسوبگذاري در شبكه ها
بررسي شرايط رسوبگذاري در محل آبگيرهامخازن سدها

بررسي سرشاخه هاي رسوبزا و تعيين درصد اهميت هر يك از آنها در ميزان رسوبگذاري مخازن
بررسي فرايند رسوبگذاري در مخازن سدها
بررسي روشهاي مناسب رسوب زدايي از مخازن سدها
بررسي مكانيسم جريان غليظ در رسوبگذاري و رسوبزدايي مخازن سدها
بررسي كاربرد مدلهاي رياضي در روند رسوبگذاري در مخازن
بررسي كاربرد مدلهاي رياضي در فرآيند آبشويي رسوبات از مخازن
تجزيه و تحليل داده هاي جريان غليظ در مخازن سدها
تعيين موقعيت و تناوب اندازه گيريهاي جريان غليظرسوب سنجی و رسوب شناسی

تهيه دستورالعمل استاندارد نمونه‌برداري رسوبات معلق و بستر
تهيه دستورالعمل استاندارد جريان‌سنجي
تجزيه و تحليل داده هاي نمونه برداري بار كف رسوبات
تجزيه و تحليل داده هاي نمونه برداري بار معلق رسوبات
تجزيه و تحليل داده هاي جريان
نظارت بر اندازه گيري داده‌هاي جريان، بار كف و بار معلق رسوبات
تهيه منحني هاي دبي آب –دبيرسوب
تهيه دستورالعمل تفكيك بار شسته از بار معلق
نظارت بر سلامت وسايل اندازه‌گيري موجود در ايستگاهها
كاني شناسي با استفاده از ديفراكتومتري
تعيين منابع تامين رسوب در بالادست حوضه‌هاي آبريز با استفاده از نتايج كاني شناسي
استفاده از تكنيك RS و GIS به منظورتهيه نقشه هاي شدت فرسايش پذيري  حوضه‌ها
تعيين نقشه هاي مواد رسوبي حوضه هاي بالادست سدهاساخت و كاليبراسيون مدلهاي فيزيكي

ساخت مدلهاي فيزيكي براي شناخت مكانيسم انتقال رسوب در جريانات جزر و مدي و امواج ساحلي
گسترش استفاده از مدلهايي با مقياس كوچك (ميكرو مدل) در طرحهاي مهندسي رودخانه
ساخت مدل فيزيكي براي تعيين روشهاي بهينه آبشويي رسوبات از مخازن سدها با در نظر گرفتن پديده جريان غليظ
طراحي مدلهاي فيزيكي مناسب براي مطالعه رسوبگذاري در شبكه هاي آبياري
ساخت مدل فيزيكي براي بررسي فرآيند فرسايش و رسوبگذاري در قوس رودخانه ها
حضور دائم در محل ساخت مدل‌هاي فيزيكي و نظارت بر ساخت و ابزاربندي
نظارت بر نحوه انجام آزمايشها
نياز‌سنجي خريد تجهيزات اندازه‌گيري و ابزار دقيق
ايجاد ارتباط با شركت‌هاي سازنده ابزار دقيق اندازه‌گيري جريان
ايجاد ارتباط با مؤسسات تحقيقات هيدروليك رسوب داخلي و خارجي
ارائه گزارش جامع از انجام آزمايشات به مديريت مطالعات رسوبهیدروگرافی و بتیمتری

تهیه‌ی شرح خدمات انجام عملیات هیدروگرافی مخازن سدها و مقطع برداری رودخانه ها حسب نیاز
نظارت بر انجام عملیات هیدروگرافی مخازن سدهای تحت پوشش و مقطع برداری رودخانه ها براساس استانداردهای مربوطه
شرکت در سمینارها و دوره‌های آموزشی تخصصی برای آشنایی و کسب مهارت در فناوری‌های نوین
نظارت بر انجام  مطالعات ردیابی رسوبی، تحلیل محیط های رسوبی
نظارت کمی و کیفی بر برداشت نمونه های رسوب در ایستگاههای هیدرومتری ، مخازن سدها و غیره
ارائه راهكارهاي کنترلی مناسب در صورت بروز اشكال در عمليات هیدروگرافی و هیدرومتری
تهيه بانك اطلاعاتي امور مطالعات میدانی( شامل هیدروگرافی ، مقطع برداری ، هیدرومتری و رسوب شناسی)
بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشات مختلف در دست مطالعه و اجرا
پيگيري انتخاب مشاور جهت انجام عمليات هيدروگرافي، مقطع برداری، جریان غلیظ و منشایابی
بررسي گزارشات فنی و نقشه‌های تهیه شده گزارشات ارسالي از سوي مشاور و ارائه گزارشات فعاليتها و نتايج حاصله به صورت دوره اي
شركت در دوره هاي آموزشي، تهیه‌ی گزارشات فنی تخصصي و  مقالات وارائه سمينارهاي مرتبط
همكاري با ساير گروه هاي مرتبط، نظارت بر عملکرد کارشناسان زیرمجموعه و انجام كليه امورمحوله از طريق مدیریت و معاونت

فعالیتهای سال جاری مرکز رسوب

ردیف

عنوان

مرحله

1

هیدروگرافی مارون

اجرایی

2

مقطع برداری کوپال و صیدون

اجرایی

3

مقطع برداری شاوور

اجرایی

4

هیدروگرافی و تعیین حریم سد شهدا و جایزان

ابلاغ قرارداد

5

هیدروگرافی سد دز

ابلاغ قرارداد

6

نمونه برداری رسوب اهواز

اجرایی

7

تهیه بانک مواد بستر کارون

ابلاغ قرارداد

8

تعیین حریم سد جره

استعلام مشاوور

9

تعیین حریم و هدروگرافی سد شهید عباسپور

استعلام

10

هیدروگرافی سد حمیدیه

استعلام

11

تعیین حریم تکمیل سد کرخه

اخذ مجوز دفتر فنی

12

پتانسیل یابی معادن شن و ماسه

استعلام

13

تحلیل داده های برداشت شده جریان غلیظ مارون

اخذ مصوبه

14

فاز یک منشاء یابی رسوبات سد دز

اخذ مجوز دفتر فنی

15

تهیه جی پی اس دوفرکانسه

تهیه گردید

16

طراحی و جانمایی فلوم آزمایشگاهی یکصد متری

اخذ مجوز

17

طراحی و ساخت شناور هیدروگرافی

انجام شد

18

تهیه ابزارآلات کارگاهی مرکز رسوب

انجام شد

19

هیدروگرافی قبل و بعد از فلاشینگ سد شهید عباسپور

انجام شد

20

کاربرد و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری ADV

انجام شد

 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل