شرح وظایف مطالعات آبهای زیر زمینی

انجام عملیات حفاری چاههای مطالعاتی ( مشاهده ای – اکتشافی – پیزومتری ) در دشتهای آبرفتی
انجام عملیات حفاری چاههای مطالعاتی ( مشاهده ای – اکتشافی – پیزومتری ) در سازندهای سخت و کارستیک .
انجام عمیات پمپاژ چاههای اکتشافی و پیزومتری در دشتهای آبرفتی .
انجام عملیات پمپاژ چاههای اکتشافی و پیزومتری در سازندهای سخت و کارستیک .
نظارت بر انجام عملیات نقشه برداری ( ترازیابی ) چاههای مطالعاتی مشاهده ای – اکتشافی – پیزومتری ) .
انجام عملیات ژئوفیزیک ( سونداژهای ژئوالکتریک ) در دشتهای آبرفتی و سازندهای سخت و کارستیک .
انجام عملیات بسترسازی چشمه های آبرفتی و سازند سخت و کارستیک .
انجام عملیات آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی تحت عملکرد استان .
انجام عملیات خدمات آماربرداری کمی و کیفی چاههای مشاهده ای و منابع انتخابی در محدوده های مطالعاتی واقع درحوزه های کرخه و هندیجان – جراحی .
انجام عملیات خدمات آماربرداری کمی و کیفی چاههای مشاهده ای و منابع انتخابی در محدوده هایی مطالعاتی واقع درحوزه کارون بزرگ .
انجام مطالعات شناخت منابع آب زیرزمینی در دشتهای آبرفتی .
انجام مطالعات شناخت منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستیک .
انجام مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی در دشتهای آبرفتی .
انجام مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستیک .
انجام ادامه مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی در دشتهای آبرفتی .
انجام ادامه مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستیک .
پیگیری و نظارت بر خرید ادوات و تجهیزات اعم از دستگاههای درون چاهی (دیتالاگر) ، سوندهای الکتریکی درون چاهی و لوله های حفاری و .... .
جمع آوری اطلاعات و آمار و تهیه و ترسیم نمودار تخلیه سالانه از منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی تحت عملکرد .
جمع آوری اطلاعات و آمار و تهیه و ترسیم نقشه های تیسن و ترسیم نمودار هیدروگراف واحد در دشت های مطالعاتی تحت عملکرد .

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل