شرح وظایف دفتر مطالعات محيط زيست و كيفيت منابع آب

برنامه ريزي و هماهنگي با ستاد وزارت نيرو در خصوص اجراي برنامه هاي مطالعات،پيشگيري و حفاظت كيفي منابع آب
نظارت و پيگيري اجراي صحيح كليه قوانين،آئين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط با حفاظت كيفي منابع آب
مطالعه ،بررسي و ساماندهي اطلاعات رودخانه ها و تالاب ها،منابع آبي و سواحل آنها در محدوده عملكرد سازمان
برنامه ريزي براي انجام مطالعات لازم به منظور شناخت كميت آب در محدوده هاي مطالعاتي
تهيه برنامه هاي مديريت زيست محيطي (EMS) جهت رودخانه ها و تالاب ها ،منابع آبي و سواحل آنها در محدوده عملكرد سازمان
مطالعه و اظهارنظر در مورد گزارشات ارزيابي زيست محيطي در رابطه با طرح هاي مرتبط با منابع آبي
تهيه شرح خدمات تيپ ارزيابي درخصوص مطالعاتي كه فاقد شرح خدمات مشخص مي باشند و مطالعه ،بررسي و رفع نواقص موجود در شرح خدمات مطالعات ارزيابي زيست محيطي تهيه شده توسط مشاورين
جمع آوري قوانين جديد زيست محيطي و همكاري با مشاورين در زمينه لحاظ نمودن جديدترين قوانين زيست محيطي
تهيه شناسنامه زيست محيطي رودخانه ها و تالاب ها و بروز نمودن آنها براساس اطلاعات جديد
بررسي ميزان و بارآلودگي در رودخانه ها ،تالابها و ساير منابع آبي
بررسي ميزان آلودگي خاك در اراضي ساحلي رودخانه ها و تالاب هاي تحت كنترل سازمان و ارائه راهكارهاي كنترل و كاهش آلودگي
مطالعه و اظهارنظر درخصوص گزارشات مختلف مهندسين مشاور در رابطه با طرحهاي مرتبط با رودخانه ها ،تالابها و سواحل در بخش محيط زيست و همكاري با دفتر فني طرحها در اين زمينه
نظارت بر انجام نمونه برداري هاي زيست محيطي،مطالعات كيفيت آب،خاك و اكولوژي،انجام آزمايشات كيفيت زيست محيطي،جنبه هاي اجتماعي،اقتصادي،بهداشتي و عدم توازن زيستي و ساير خدمات فني كه بوسيله مهندسين مشاور يا به صورت اماني در زمينه رودخانه ها،تالاب ها،سواحل و منابع آبي آنها
بررسي و اظهارنظر و ارائه راهكار درخصوص حوادث و مسائل غيرمترقبه زيست محيطي پروژه هاي سازمان در زمينه رودخانه ها،تالابها و سواحل
مطالعه و پيگيري ،تهيه نقشه ها و پهنه بندي كيفيت و آلودگي منابع آب با استفاده از GIS
ارائه راهكارهاي مشخص و علمي درخصوص مشكلات زيست محيطي رودخانه ها،تالابها و سواحل
مطالعات موردي درخصوص اثرات پسآبهاي مختلف (صنعتي،كشاورزي و شهري) و ارائه راهكارهاي كاهش آثار
تهيه بانك اطلاعاتي از وضعيت محيط زيست رودخانه ها و تالابها ،منابع آبي و سواحل آنها در محدوده عملكرد سازمان
بررسي عناوين تحقيقاتي و پروژه هاي پيشنهادي به سازمان
سنجش و پايش كمي و كيفي هيدروكربورهاي نفتي،سموم كشاورزي،فلزات سنگين و پارامترهاي بيولوژيكي و ميكروبيولوژيكي در نمونه هاي آب،پسآب و رسوب
پايش مداوم وضعيت كمي و كيفي رسوب معلق و بار كف منابع آبي و آزمايشات فيزيك و شيميايي
برنامه ريزي جهت استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) و سنجش از دور(RS) و ساير الزامات مشابه در زمينه حفاظت كيفي منابع آب
برنامه ريزي و نظارت بر نحوه استقرار،توسعه و تجهيزات ايستگاههاي كنترل خودكار و غيرخودكار و ساماندهي آزمايشگاههاي كنترل كيفي
درخواست نيازهاي اطلاعات پايه و پارامترهاي آلودگي منابع آب مورد نياز از معاونت مطالعات پايه منابع آب
برنامه ريزي براي نظارت دوره اي ،حسب مورد در خصوص آخرين وضعيت ايستگاههاي رفتارسنجي كيفي منابع آب
بررسي و اظهار نظر درخصوص محتواي تخصصي شرح خدمات و گزارشات ارزيابي جهت كليه طرح هاي آبي و ساير طرح هاي تأثير گذار بر منابع آب و هماهنگي با بخش هاي ذيربط به منظور ملحوظ نمودن جنبه هاي حفاظت كيفي و بهره برداري منابع آب
برنامه ريزي و نظارت در خصوص نحوه تخليه ،بازچرخاني و بهره برداري از پساب كاربري هاي مختلف از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري،صنعتي،و سيستم هاي دفع رواناب سطحي به منابع آبي پذيرنده از نقطه نظر كيفي

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل