شرح وظایف دفتر هیدروژئوماتیک

گروه هيدروانفورماتيك
امروزه توسعه علوم وتحقيقات در مهندسي آب از يكسو و پيشرفت تكنولوژي كامپيوتر و گسترده شده روشهاي عددي از سوي ديگر امكان شبيه سازي بسياري از پديده هاي هيدروليكي پيچيده را در قالب مدلهاي رياضي فراهم ساخته است. تاكنون مدلهاي مختلفي در زمينه علوم مهندسي آب توسط موسسات تحقيقات و آموزش در مقياس جهاني تهيه و تدوين شده است. كه قابليت كاربرد آنها در اقصي نقاط جهان مورد آزمون قرار گرفته و تاييد شده است كه بدين ترتيب شهرت و اعتبار جهاني يافته اند. با اينكه پديده هاي فيزيكي معمولا داراي فرآيندهاي شناخته شده و قابل فرمول بندي هستند اما اين بدين معني نيست كه اين مدلها جوابگوي تمام مشكلات منطقه اي نيز خواهد بود. بر همين اساس سازمان آب و برق خوزستان با توجه به وظايف و ماموريتها خود با تشكيل بخش هيدروانفورماتيك در سازمان خود يك ضرورت ملي شناخته و به وظايف ذيل نسبت به تشكيل آن اقدام نموده است
تهيه و توسعه مدلهاي خاص منابع آب.
تهيه و خريد نرم افزارهاي كاربردي و مدلهاي رياضي شامل هيدروليكي، هيدرولوژيكي، رسوب و منابع آب.
تهيه راهنماي كاربران مدلهاي منابع آب.
تاييد فني مشاوران و مشاركت در كميسيون استعلام مربوط به طرحهاي هيدروانفورماتيك.
مطالعه و تحقيق در خصوص شبيه سازي انتقال آلاينده ها در شرايط پيچيده.
انجام مطالعات موردي خاص.
شبيه سازي جريان هاي پيچيده با جنبه هاي كاربردي.
همكاري با مجامع علمي و تبادل داده و اطلاعات در زمينه هاي هيدروانفورماتيك.
پيشنهاد دوره هاي آموزشي در زمينه هاي هيدروانفورماتيك.
گروه نقشه برداري
سازمان آب و برق خوزستان جهت انجام ماموريتهاي سازماني خود بويژه در دو زمينه توسعه طرحهاي عمراني و نيز مطالعات و نقشه هاي پايه منابع آب بطور مستقيم و پايه اي با نقشه برداري سر و كار دارد.
ايجاد هماهنگي در تهيه نقشه هاي آنالوگ شامل نقشه هاي توپوگرافي، مقاطع عرضي، پروفيلهاي طولي و . . ..
جلوگيری از انجام كارهاي تكراري در زمينه نقشه برداري.
انجام پروژه هاي مطالعاتي در زمينه GIS.
تهيه نقشه هاي مبنايي استان و حوضه هاي آبريز حوزه عملكرد سازمان آن و برق خوزستان از مراجع ذيصلاح متولي اين امر.
تهيه نقشه هاي مورد نياز مشاورين و طرحهاي عمراني سازمان بصورت آنالوگ و رقومي.
سياست گذاري در تهيه و تدوين برنامه هاي آبنگاري و هيدروگرافي مخازن سدها و نيز تالابها و رودخانه ها و….
سياست گذاري در تهيه و تدوين برنامه هاي ميكروژئو دزي سدهاي استان.
سياست گذاري در تهيه و تدوين برنامه هاي انجام عمليات كاداستر اراضي استان بعنوان داده هاي پايه GIS منابع آب.
نظارت بر عمليات خاص نقشه برداري نظير هيدروگرافي و ميكروژئودزي.
پيشنهاد د.وره هاي آموزشي در زمينه هاي علوم نقشه برداري.
همكاري با مجامع علمي و تبادل اطلاعات در زمينه علوم نقشه برداري.
تمركز فعاليتهاي علمي و فني مرتبط با نقشه برداري در سازمان
نظارت در خريد لوازم و ابزار نقشه برداري( نظيرGPS، اكوساندر، …) براي ساير بخشهاي سازمان.
ارائه مشاوره به بخشهاي مختلف سازمان و شركت در جلسات مرتبط با فعاليتهاي نقشه برداري.
گروه سيستم اطلاعات جفرافياييGIS
نظر به توليد و جمع آوري حجم بالايي از داده هاي زمين مرجع توسط سازمان آب و برق خوزستان، (نقشه برداري زميني، فتوگرامتري، سنجش ار دور، نمونه برداري، ايستگاههاي توليد داده و …) نياز به مديريتي يكپارچه كه علاوه بر جمع آوري و يكپارچه سازي، زمينه را جهت تجزيه و تحليل اين داده ها فراهم سازد، احساس مي شود. سيستم اطلاعات جغرافيايي يا GIS بعنوان ابزاري كه جهت نيل به اهداف ذكر شده مورد استفاده قرار گيرد، مناسبترين رهيافت موجود مي باشد.
پيشنهاد پروژه در زمينه GIS.
بررسي پيشنهاد پروژه از ساير بخشهاي سازمان.
بررسي و انتخاب شركت هاي مشاور در زمينه GIS.
نظارت بر حسن انجام كار توسط مشاور.
تهيه و تدوين شرح خدمات در زمينه GIS.
جلوگيري از انجام كار هاي تكراري.
مشاركت جهت تهيه شرح خدمات پروژه هاي نقشه برداري يا سنجش از دور كه قرار است بعنوان داده هاي پايه در محيط GIS مورد استفاده قرار گيرند.
پيشنهاد و خريد نرم افزار هاي مرتبط با GIS.
پيشنهاد و خريد سخت افزار هاي مرتبط با GIS.
ارائه مقاله و انجام كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي در زمينه GIS.
بررسي فني گزارشات و تحقيقات ارائه شده در زمينه GIS.
بررسي فني پروژه هاي مطالعاتي در زمينهGIS.
گروه سنجش از دور
پيشنهاد پروژه در زمينه سنجش از دور.
بررسي پيشنهاد پروژه از ساير بخشهاي سازمان در زمينه سنجش از دور.
بررسي و انتخاب شركت هاي مشاور در زمينه سنجش از دور.
نظارت بر حسن انجام كار توسط مشاور.
پيشنهاد و بررسي جهت خريد تصاوير ماهواره اي.
بررسي فني تصاوير تهيه شده توسط ماهواره هاي كنوني و انطباق آن با نيازهاي سازمان.
بررسي فني يا انتخاب شركتهاي مشاور در زمينه تصاوير سنجش از دور.
بررسي و تدوين شرح خدمات در زمينه سنجش از دور
مشاركت جهت تهيه شرح خدمات پروژه هاي نقشه برداري قابل انجام ازطريق سنجش از دور و فتوگرامتري.
بررسي و اظهارنظر و پيشنهاد در مورد خريد نرم افزار و سخت افزارهاي مورد نياز سازمان در زمينه سنجش از دور.
ايجاد ارتباط با محققين و مجامع دانشگاهي مرتبط با علوم سنجش از دور.
تهيه دستورالعمل و شرح خدمات جهت پروژه هاي سنجش از دور.
پيگيري و نظارت بر پروژه هاي در دست اقدام.
انجام پروژه هاي مطالعاتي در زمينه سنجش از دور.
شركت در سمينارهاي داخلي و خارجي در زمينه سنجش از دور.
دعوت از متخصصين و اجراي سمينار در زمينه سنجش از دور.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل