شرح وظايف دفتر مطالعات تلفيق منابع آب

آبانماه 1394 دفتر مطالعات تلفيق منابع آب به عنوان يكي از زير مجموعه هاي معاونت مطالعات پايه و طرحهاي جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به منظور شناخت پتانسيل هاي منابع آب استان ،مديريت بهينه و توسعه پايدار اين منابع از يك سو ودر راستاي سياست ها ،خط مشي ها و برنامه هاي سازمان آب وبرق خوزستان و وزارت نيرو در بخش آب و نيل به اهداف آن از سوي ديگر ، اقدام هاي زير را با انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان مديريت منابع آب كشور ورعايت استاندارد ها و بخشنامه هاي مربوطه به عنوان شرح وظايف خود در دو بخش "مطالعات بيلان منابع آب " و " بانك اطلاعاتي منابع آب " به انجام مي رساند .
مطالعات بيلان منابع آب
آمار برداري از كليه منابع و مصارف آب سطحي و زير زميني حوزه عملكرد سازمان .
تهيه اطلس منابع آب كليه حوزه هاي آبريز درجه 2 حيطه عملكرد سازمان .
تهيه مطالعات بيلان هيدرو كليماتولوژي و بيلان منابع آب محدوده هاي مطالعاتي حوزه عملكرد سلزمان .
مطالعات امكان سنجي تغذيه مصنوعي كليه دشت هاي خوزستان .
تهيه مدل تلفيقي منابع آب سطحي و زير زميني كليه محدوده هاي مطالعاتي حوزه عملكرد سازمان .
تهيه مدل كمي و كيفي رود خانه هاياستان و تعيين پالايش طبيعي آن .
تحليل بارش و رگبار كليه ايستگاههاي بارانسنجي حوزه عملكرد سازمان .
تهيه گزارش هاي موردي بنا به نياز سازمان يا شركت مديريت منابع آب نظير گزارش خشكسالي .
اين دفتر جهت انجام مطالعات فوق الذكر و براي حصول به نتايج مورد نظر ، شرح خدمات مناسب و اسناد مناقصه لازم را براي هريك از پروژه هاي ياد شده تهيه ، تدوين و تأييد نموده و با اخذ مجوز از هيئت مديره و هماهنگي با امور قرار داد ها مناقصه هاي لازم را برگزار ، مشاوران اصلح را انتخاب و انجام پروژه هاي مذكور را طي قرار داد هاي مختلفي به عوامل انجام كار ابلاغ نموده است . همچنين نظارت كافي و خدمات كارفرمايي مورد نياز پروژه ها با توجه به شرح خدمات و برنامه زمانبندي آنها اعمال مي گردد .
بانك اطلاعاتي منابع آب

براي ثبت و نگهداري ،حفاظت و مديريت جامع داده ها و اطلاعات پايه منابع آب در بخش آبهاي سطحي ، زير زميني و تلفيق منابع آب و همچنين قابليت مناسب و سريع ارائه آنها در فرمتهاي مناسب به كليه طيف مشتريان (وزارت نيرو ، مشاورين ، موءسسا ت تحقيقاتي ،دانشجويان و ...) ،دفتر مطالعات تلفيق منابع آب سازمان آب و برق خوزستان سامانه اي تحت عنوان " بانك اطلاعاتي پايه منابع آب " را برپا نموده و بهره برداري مي نمايد .    

براي استقرار اين سامانه نسخه اوليه اي از نرم افزار آن با عنوان "ديتا ايز تحت داس " از سوي وزارت نيرو ارسال گرديده و براي استفاده از آن آموزش هاي لازم داده شد . از سال 1379 دفتر مطالعات تلفيق منابع آب توسط كاربران آموزش ديده اقدام به ورود كليه داده ها و اطلاعات پايه منابع نمود . اين داده هادر قالب فرمهاي استاندارد در بانك ثبت و ضبط مي شوند . در طي پروسه ورود آمار و اطلاعات وهمچنين در تعامل با مشتريان ، نقاط قوت و زمينه هاي بهبود اين سامانه از جمله انتقال آن از سيستم عامل داس به ويندوز ، تكميل QUERRY ها و همچنين قابليت كاربر پسند بودن و ...تعيين شده و گروه بانک اطلاعاتی این دفتر اقدام به انتقال اطلاعات پایه منابع آب از سیستم تحت داس به ویندوز نمود و در سال 1384 کلیه آمار و اطلاعات از بانک دیتا ایز تحت داس به ویندوز انجام شد و کلیه اطلاعات به صورت یکپارچه در دیتا ایز تحت ویندوز ذخیره شدند .

علاوه بر بروز رسانی بانک اطلاعات دیتا ایز این گروه باید حجم فعالیتهای انجام شده را برآورد و گزارشاتی را در قالب فرمت های تعیین شده ستاد شامل گزارشات سه ماهه پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی و نیز گزارشات سالانه و موردی مورد نیاز ستاد را تهیه و به دفتر مطالعات پایه منابع آب ارسال نمایند .

پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم جهت اخذ آمار آب سطحی شامل آمار بارش، برف، تبخیر ، دبی– اشل، سیلاب، شدت بارندگی ، مقاطع عرضی رودخانه ها در محل ایستگاه و اندازه گیری آبدهی .
پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم جهت اخذ آمار آب زیرزمینی شامل آمار سطح آب چاههای پیزومتری و منابع انتخابی کمی و کیفی و سونداژ الکتریکی و آزمون پمپاژ و حفاری و آمارهای مربوط به طرح آماربرداری شامل چاه ، چشمه، قنات، ایستگاه پمپاژ، انهار سنتی ، آب بندها و ...
پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم جهت اخذ آمار امور کیفی منابع آب شامل کیفیت آب سطحی ، غلظت رسوب، آلودگی، بارکف و دانه بندی.
ورود و ادیت داده های آماری اخذ شده از دفاتر آب سطحی ، آب زیرزمینی و امور کیفی منابع آب به منظور تکمیل فرمهای مربوطه در بانک اطلاعاتی دیتا ایز .
بروز رسانی بانک اطلاعاتی پایه منابع آب و ارائه یک نسخه از آن به دفتر مطالعات پایه منابع آب تهران.
تهیه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز دفتر مطالعات تلفیق منابع آب .
تبدیل آمارهای روزانه اخذ شده از دفتر مطالعات آب سطحی به آمار ماهانه و ورود و ادیت آمار ماهانه به بانک اطلاعاتی دبی و پارامترهای هواشناسی شامل بارش ، تبخیر ، سرعت باد ، نم نسبی و پارمترهای پنج گانه دما( حداقل مطلق دما، حداکثر مطلق دما، متوسط ماهانه دما، متوسط حداقل دما و متوسط حداکثر دما).
برنامه نویسی موردی جهت ورود آمار به بانک اطلاعاتی دیتا ایز و یا در جهت تهیه گزارشات مورد نیاز دفتر .
تهيه و تنظيم گزارش عملكرد ماهانه ، فصلي و سالانه و نيز پيش نويس نامه ها و گزارشات موردنياز مسئولين دفتر مطالعات پايه منابع آب تهران .
برنامه ريزيهاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و پيش بيني هاي لازم جهت فعاليت بخش بانك اطلاعاتي و انجام مطالعات تلفيق در سطح محدوده هاي مطالعاتي.
ارائه آمار و اطلاعات آب سطحی ، آب زیرزمینی و امور کیفی به صورت روزانه یا ماهانه به متغاضيان معرفي شده از سوي معاونت مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب و مدير دفتر مطالعات تلفیق منابع آب .
برآورد ميزان و حجم اطلاعات ارائه شده به متقاضیان بصورت ماهانه و سالانه جهت تکمیل گزارش عملکرد.
انجام هماهنگي هاي لازم و برنامه ریزی زمانی با توجه به حجم فعالیتها در راستاي پروژه هاي ابلاغي سالانه از دفتر مطالعات پايه منابع آب تهران .
هماهنگي و برنامه ريزي مدون در زمينه همكاري و تشريك مساعي با دفتر مطالعات تلفيق منابع آب .

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل