حالت نمایش:

شرح وظايف و عملكرد هاي دفتر مطالعات آبهاي سطحي

نظارت و كنترل اندازه گیری دبی و برداشت نمونه جهت آنالیز فیزیکی و شیمیایی و بار معلق از ایستگاه‌های هیدرومتری 30 بار در هر سال مطابق جدول زمان بندی و در مواقع سیلابی مطابق نياز(براساس دستورالعمل های دفتر مطالعات پایه منابع آب ).
نظارت و كنترل اندازه گیری ماهانه بار کف در ایستگاه هاي هیدرومتری همزمان با آماربرداری و اندازه گیری دبی جریان در ایستگاه.
بازدید از ایستگاه‌های هیدرومتری و هواشناسی مورد نظر به منظور کنترل کار دستگاه‌های ثبات مانند تنظیم گراف، جوهر، کوک ساعت و درج گزارش کارکرد استفاده بر روی کاغذ دستگاه ثبات. کنترل و بررسی پایداری سازه‌های موجود در ایستگاهها نظیر پل تلفریک و اسکله لمینگراف و اعلام به ناظر .
مقطع برداری از محل ایستگاه‌های هیدرومتری توسط دوربین نقشه برداری و ترسیم نقشه‌های مربوطه در پایان فصل سیلاب و مشخص نمودن تغییرات بستر رودخانه و انجام محاسبات مربوطه. مشخص نمودن داغ سیل.
جمع آوری، بررسی و کنترل آمار ثبت شده و رفع نواقص آنها بر اساس دستورالعمل‌های شرکت مدیریت منابع آب كليه ايستگاه هاي هيدرومتري و هواشناسي از مناطق نه گانه استان.
تنظیم و ارائه گزارش کار ماهانه.
ارسال گزارش هرگونه تغییر و تحول و نقص مشاهده شده در کلیه ایستگاه‌های آب و هواشناسی در اسرع وقت و انجام تعمیرات و رفع نواقص جزئی مانند لایروبی لوله ونصب اشل ،لمینگراف، تعویض باطری ،تحویل رنگ به متصدی جهت رنگ آمیزی ایستگاه و نظارت جدی بر عملکرد کاری متصدی و سایر کارهای مربوطه در ایستگاه.
كنترل نمونه برداري از ایستگاههای هیدرومتری در هر ماه.
كنترل ارسال نمونه هاي برداشت شده به آزمايشگاه جهت انجام آزمایش پارامتر‌های کیفی شيميايي ، فیزیکی و رسوب .
نصب ديتالاگر در ايستگاه هاي هيدرومتري جهت كنترل و ثبت نوسانات لحظه اي آب .
بررسي وكنترل دستگاه هاي ديتالاگر به لحاظ كاركرد و تنظيمات دوره اي و تعويض باطري.
تخليه آمار دستگاه هاي ديتالاگر با استفاده از دستگاه وتا جهت ارسال برروي كامپيوتر براي محاسبات دبي روزانه.
استخراج دبي و اشل از روي ليمنوگراف ها مربوط به داده هاي هيدرومتري جهت محاسبات دبي روزانه سال آبي مورد نظر.
انجام محاسبات دبي روزانه 50 ايستگاه هيدرومتري در يك سال آبي جهت بدست آوردن ريتينگ .
تهيه گزارشات فني سيلاب ، خشكسالي در مواقع ضروري برحسب نياز .
انجام عمليات برف سنجي از سر شاخه هاي حوضه هاي آبريز كارون بزرگ و دز در ايستگاه هاي برف سنجي و تهيه گزارش فني از اين عمليات جهت محاسبه حجم رواناب .
اسكن كردن گراف باران سنج هاي ثبات جهت محاسبات شدت و مدت بارندگي .
اسخراج آمار مربوط به باران سنج هاي ثبات با فرمت بانك اطلاعاتي جهت درج در سامانه بانك.
استخراج دبي و اشل از روي ليمنوگراف ها مربوط به داده هاي هيدرومتري جهت محاسبات دبي روزانه سال آبي مورد نظر.
گرفتن آمار مربوط به ايستگاه هاي مبنا (هيدرومتري) بصورت روزانه و محاسبه دبي آن ها و درج درسامانه مديريت منابع آب.
گرفتن آمار مربوط به ايستگاه هاي مبنا(باران سنجي) بصورت روزانه و درج در سامانه مديريت منابع آب .
گرفتن هدايت الكتريكي (EC) ايستگاه هاي مبنا بصورت روزانه و درج در سامانه مديريت منابع آب.
انجام محاسبات دبي جريان ايستگاه هاي مبنا بصورت روزانه همراه با حجم وردي به سدها وارائه آن به معاونت محترم مطالعات پايه .
انجام محاسبات بارش سال آبي جديد ، نرمال و مقايسه با بارش دراز مدت بصورت روزانه جهت ارائه به معاونت محترم مطالعات پايه.
انجام كارهاي پشتيباني در تخصيص منابع آب.
شركت در جلسات ستاد آب و ارائه گزارشات مورد نياز برحسب ضرورت به سازمان مديريت منابع آب.
انجام محاسبات تبخير سنجي و كنترل و تاييد دادهاي هواشناسي توسط كارشناس سازمان مديريت منابع آب.
اخذ تاييديه محاسبات دبي روزانه توسط كارشناس سازمان مديريت منابع آب.
انجام و تهيه قرارداد مربوط به پايش خشكسالي و تعيين محل ايستگاه هاي آبسنجي.
تاييد گزارشات مربوط به قراردادها به عنوان دفتر فني واحد.
جمع آوري آمار كليه ايستگاه هاي هيدرومتري و هواشناسي از مناطق نه گانه استان.
تكميل فرم هاي ارزيابي سالانه جهت ارائه به سازمان مديريت منابع آب .
كاليبره كردن اداوات هواشناسي و هيدرومتري بصورت سالانه.
گرفتن utm نقطه اي ايستگاه هاي هيدرومتري و هواشناسي و تهيه نقشه هاي مربوط به آنها.
ارائه گزارش عملكرد سه ماهه از ميزان بارش و سيلاب و اشل و شدت و مدت بارندگي بصورت هر سه ماه يكبار به دفتر تلفيق و بيلان منابع آب معاونت.
تاييد نهاي آمار دبي روزانه و تبخير و بارش با فرمت بانك اطلاعاتي جهت ارائه به دفتر تلفيق و بيلان منابع آب معاونت.
همكاري با پزوهشگران در ارائه آمار به آنها.
تهيه شناساسنامه ايستگاه هاي هيدرومتري و هواشناسي.
همكاري هاي صحرايي با دفتر محيط زيست سازمان در جانمايي دفن فاضلااب شهر ها از جهت رواناب سطحي و تهيه گزارشات لازم.
پيگيري بيمه متصديان و بررسي حق الزحمه آن ها.
ساخت ایستگاه های هیدرومتری
آنلاین کردن ایستگاه های هیدرومتری به وسیله دیتالایگر

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل