شرح وظايف دفتر برنامه ریزی و کنترل منابع آب

نظارت بر عملكرد گروه هاي موجود در مديريت
نظارت و بررسي بر عملكرد ذخاير منابع آبي سدهاي استان
نظارت بر تهيه و اجراي دستورالعمل هاي صادره بهره برداري مخازن سدهاي استان خوزستان
نظارت بر عملكرد وبهره برداري كليه سدهاي مخزني ، تنظيمي وانحرافي در حوزه هاي آبريز رودخانه هاي استان خوزستان
نظارت وانجام پيش بيني مقادير آب ورودي به مخازن سدهاي استان خوزستان
نظارت بر پردازش و تجزيه وتحليل هاي آماري و انجام محاسبات لازمه مورد نياز
نظارت بر برنامه ريزي كوتاه مدت بهره برداري از مخازن سدهاي استان خوزستان
نظارت بر برنامه ريزي بلند مدت بهره برداري از مخازن سدهاي استان خوزستان
نظارت بر تهيه گزارشات فني و درخواستي و بررسي گزارشات ارسالي
كسب اطلاعات مستمر از محدوديت ها ، وضعيت موجود ، برنامه هاي آتي كليه سدها وهمچنين فعاليت عمراني متاثر بر آبگذري رودخانه هاي استان خوزستان
شركت در جلسات و هماهنگي با ساير مجموعه هاي مرتبط در خصوص وظايف محوله
نظارت بر پردازش تصاوير ماهواره اي بمنظور تعيين سطح پوشش برفي حوزه هاي آبريز
بررسي و نظارت بر پيش بيني هاي سينوپتيكي و بلند مدت هواشناسي
نظارت بر كاركرد مستمر مدل هاي پيش بيني عددي وضع هوا و همچنين مدل هاي هيدرولوژيكي
نظارت و جمع آوري و تهيه و تكميل با نكهاي اطلاعاتي موجود و مورد نياز و بررسي صحت و سقم كليه آما رو اطلاعات دريافتي
نظارت و تهيه اطلاعات و كاربري دادهها درمحيط GIS
نظارت برزمين مرجع نمودن كليه اطلاعات دريافتي از ماهواره ها و تهيه نقشه هاي زميني
نظارت بر تهيه گزارشات پيش بيني وضع هوا و اعلام هشدارهاي هواشناسي
پیگیری ورصد تغییرات نرم افزاری مرتبط با منابع آب
توسعه مدلهای کامپیوتری بهینه سازی منابع آب

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل